Het NAR heeft nu een Turkstalige webpagina!


Het NAR is aan het groeien en we bereiken steeds meer mensen. Helaas bereiken we nog onvoldoende mensen met een migratie achtergrond. In Nederland heeft volgens het CBS 22% van de bevolking één of beide biologische ouders die in het buitenland geboren, in het NAR ligt dit percentage veel lager, namelijk 11%. 

Om deze reden heeft het NAR nu webpagina in het Turks. Op deze manier hopen wij ons bereik te vergroten. Wellicht zullen er in de toekomst meer talen volgen.

Kent u iemand die Turks of Turkstalig is? We zouden het enorm waarderen als u diegene zou willen attenderen op onze nieuw webpagina. Samen weten we meer.